Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Entecst Technical Communication (handelsregister KvK nr. 17 158 428) 

Entecst BV (handelsregister KvK nr. 53 911 954) 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Entecst Technical Communication of Entecst BV (beide verder genoemd Entecst) enerzijds en opdrachtgevers anderzijds. 
1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever en uitzonderingen op de algemene voorwaarden van Entecst zijn uitsluitend geldig indien deze vooraf schriftelijk met Entecst zijn overeengekomen. 

2. Offertes 

2.1 Elke offerte is vrijblijvend en geldt één maand. Aan een uitgebreide offerte of voorbespreking kunnen kosten verbonden zijn, die Entecst aan opdrachtgever in rekening brengt. In dat geval maakt Entecst daarvan melding voordat deze kosten ontstaan. 
2.2 Opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle informatie die Entecst nodig heeft voor een juist beeld van het werk waarvoor een offerte gemaakt wordt. Indien na de offertedatum wijziging of uitbreiding van deze informatie optreedt, kan Entecst de offerte herroepen. 

3. Uitvoering van opdrachten 

3.1 Een opdracht kan onder meer mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gegeven. Van niet schriftelijk gegeven opdrachten kan Entecst een schriftelijke bevestiging verlangen. 
3.2 Entecst verplicht zich goed werk naar beste inzicht en vermogen te leveren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. 
3.3 Entecst kan derden betrekken bij de uitvoering van een opdracht. 
3.4 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle materiaal, gegevens en inlichtingen die Entecst voor de opdracht nodig heeft of wenselijk acht. Bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever zijn tijdig en in voldoende mate beschikbaar. 
3.5 Geleverde Nederlandstalige teksten worden door Entecst in goed Nederlands en in de standaard-spelling geschreven. Eenmalige herziening van een tekst na overleg met opdrachtgever is in de offerteprijs inbegrepen. Ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijziging van de opdracht zijn niet inbegrepen en worden daarom aanvullend aan opdrachtgever gefactureerd. 
3.6 Geleverde producten of diensten die onderhavig zijn aan goedkeuring of herziening, worden geacht te zijn geaccepteerd als Entecst niet binnen 14 dagen andersluidend bericht ontvangen heeft. 
3.7 Entecst verplicht zich tot geheimhouding van alle van opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. 

4. Levertijden 

4.1 Overeengekomen levertijden zijn streeftermijnen, die Entecst naar beste vermogen nastreeft. 
4.2 De levering van een product wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van aanbieding aan post, koerier of vervoerder, of van verzending per telefax of e-mail. 
4.3 Indien een aan Entecst toe te rekenen levertijdoverschrijding voor opdrachtgever niet acceptabel is, kan deze de overeenkomst eenzijdig beëindigen. In dat geval is Entecst niet gehouden tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever verplicht zich daarbij het reeds uitgevoerde werk aan Entecst te vergoeden. 

5. Tussentijdse wijziging en beëindiging van opdrachten 

5.1 Indien opdrachtgever na verstrekking van de opdracht wijzigingen daarin aanbrengt, is Entecst gerechtigd de levertijd, prijs of andere condities aan te passen. Entecst bevestigt deze aanpassingen in een aanvullende opdrachtbevestiging, en maakt desgevraagd vooraf een aparte aanvullende offerte. 
5.2 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, bijvoorbeeld door het ontoelaatbaar geheel of gedeeltelijk afbreken, intrekken of uitstellen van de opdracht, is hij aan Entecst een vergoeding verschuldigd voor het reeds uitgevoerde werk en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht, onverminderd de overige rechten van Entecst die uit de wet voortvloeien. 
5.3 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor redelijk beschouwd verdere uitvoering van een opdracht niet van Entecst kan worden gevergd, heeft Entecst het recht de opdracht eenzijdig te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Zulke omstandigheden zijn in ieder geval maar niet uitsluitend faillissement, toepassing van de WSNP, oproer, brand, ongeval en ziekte aan de zijde van Entecst. Opdrachtgever is dan verplicht het reeds uitgevoerde werk aan Entecst te vergoeden. 
5.4 Indien Entecst niet akkoord gaat met een ingrijpende wijziging van een door hem vervaardigd product of verleende dienst, wordt dit als een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever aangemerkt. 

6. Betalingen 

6.1 Tenzij anders aangegeven zijn bedragen in offertes en opdrachtbevestigingen in euro’s en exclusief BTW. De betalingstermijn van alle facturen is dertig (30) dagen na factuurdatum. Zolang Entecst niet alle betalingen voor een opdracht ontvangen heeft, behoudt hij alle rechten op de producten en diensten die uit de opdracht voortkomen. 
6.2 Alvorens een opdracht uit te voeren kan Entecst betaling in meerdere gedeelten verspreid over de opdrachtuitvoering verlangen, of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling start de levertijd zodra Entecst deze vooruitbetaling ontvangen heeft. 
6.3 Indien opdrachtgever een betalingsverplichting niet nakomt, kan Entecst de overeenkomst opschorten en/of beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval verplicht het reeds uitgevoerde werk aan Entecst te vergoeden. 
6.4 Na het verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever over het onvoldane bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan Entecst zonder nadere ingebrekestelling derden belasten met incassomaatregelen. Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten vanwege te late betalingen zijn voor rekening van opdrachtgever. 

7. Auteursrecht en intellectueel eigendom 

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, behoudt Entecst het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem vervaardigde producten en verleende diensten, waaronder begrepen de in artikel 2 genoemde offertes. 
7.2 Hulpmiddelen en methodes van Entecst die gebruikt zijn voor de opdracht of in een rapport aan opdrachtgever staan, blijven eigendom van Entecst. Openbaarmaking kan uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf van Entecst. 
7.3 Opdrachtgever vrijwaart Entecst tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met alles wat opdrachtgever inbrengt in de opdrachtuitvoering. 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Opdrachtgever heeft de plicht om geleverde producten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en vrijwaart Entecst tegen aansprakelijkheid daarvoor. 
8.2 Opdrachtgever vrijwaart Entecst tevens tegen iedere aansprakelijkheid voor schades, met inbegrip van letselschade en gevolgschade, die direct of indirect voortvloeien uit de geleverde producten en diensten. 
8.3 Entecst is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van aan hem toerekenbare grove schuld of ernstige nalatigheid. In andere gevallen is Entecst nimmer aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook. De aansprakelijkheid van Entecst is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de bewuste opdracht, bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de verzekeraar van Entecst in het specifieke schadegeval uitkeert, en heeft in ieder geval een maximum van € 5.000,-. 
8.4 Dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid in de materialen of gegevens die opdrachtgever aanlevert, ontslaat Entecst van iedere aansprakelijkheid. Entecst is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van deze materialen of gegevens. 

9. Reclamaties en geschillen 

9.1 Opdrachtgever dient een klacht over het geleverde binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Entecst te melden. De klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Gegronde klachten zal Entecst in redelijkheid pogen op te lossen in overleg met opdrachtgever, onder voorwaarde dat deze het geleverde niet heeft bewerkt of doen bewerken. 
9.2 Op alle overeenkomsten tussen Entecst en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Entecst, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft. 

2 april 2012 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17158428. 

Contact

Entecst BV

KvK: 53.911.954

Entecst Technical Communication

KvK: 17.158.428

Croy 7B, 5653 LC Eindhoven
Postbus 7052, 5605 JB Eindhoven
desk@entecst.nl
+31 40 - 33 33 000

Social media